Presentasjon

ØKOLOG Christian E. Mong har studert vegetasjonsøkologi og filosofi. Han har bred erfaring innen hagebruk og gartneryrket, har jobbet som feltbiolog og forsker på skogsøkologi, økologisk suksesjon og skadedyr i hagen. Han er økolog på miljøsertifiseringsprosjekter innen BREEAM-NOR og konsulent på prosjekter innen arkitektur og byutvikling.

Større prosjekter innen byutvikling

Mulighetsstudie Haukås (Bergen) CODE
Mulighetsstudie Fyllingsdalen (Bergen) 3RW og NORD
Hovedkontoret til Shell (Tananger, Sola) Alliance
Fornebuporten (Bærum) Lala Tøyen
DnB-bygget, Barcode (Oslo) Lala Tøyen
Øvre Sund studenthjem (Drammen) 3RW
Gjersrud-Stensrud (Oslo) 3RW + S333
Prestebekken studentboliger (Kristiansand) 3RW
2020 Park/Skanska med Ecofact og Alliance
2020 Park (Stavanger) med AtSite, Ecofact og Lund Hagem
Tou Park (Stavanger) med Ecofact og Alliance
Forén Eder Furuset (Oslo) Ecofact og Studio Ludo

Faktaark
Faktaark
Faktaark
Faktaark

Hele prosjektet
Hele prosjektetHele prosjektet
Hele prosjektet
Hele prosjektetHele prosjektet

 

Større rapporter innen økologi

Naturmangfold i Fyllingsdalen (Bergen kommune)
Biologiske verdier på Haukås (Bergen kommune)
Naturmangfold i 11 nye naturreservater i Sogn og Fjordane
Økologisk vurdering av fremmede arter i Vestfold
Vernevurdering av Gislefoss i Audnedal kommune i Vest-Agder
Kartlegging av naturtyper i Vest-Agder
Kartlegging av edelløvskog i Vest-Agder
Foryngelse av lind i Sør-Norge

Faktaark
Faktaark


Hele rapporten
Hele rapporten
Hele rapporten
Hele rapporten
Hele rapporten
Hele rapporten
Hele rapporten
Hele rapporten

 

Curriculum Vitae

Last ned CV i pdf-format

Navn
Funksjon/Stilling
Født
Nasjonalitet
Språk
Hovedinteresser

Christian Einar Mong
Landskapsøkolog
7 juni 1972
Norsk
Norsk, engelsk, spansk
Økologi i lavland og på fjellet. Barskog og løvskog, trær og busker. Problematikken rundt fremmede arter. Landskapsurbanitet. Økologisk byutvikling. Hagebruk som bruker stedegne planter og som tar vare på kulturlandskap og invitérer inn dyrelivet.

Utdanning

1992 - 1997
2001 - 2003

Cand. mag. i biologi og filosofi ved Universitetet i Tromsø
Cand. scient. i vegetasjonsøkologi ved universitetet i Bergen. Oppgavens tittel: "Pinus wallichiana colonizing a glacier foreland in Annapurna, central Nepal."

Ansettelsesforhold

2010 - d.d.
2010
2009 - d.d.
2009
2005

2002 - 2005
2005 - 2007

2004

Konsulent i Ecofact AS
Arborist og anleggsgartner i ParkDrift AS
Kursansvarlig foreleser i landskap og økologi Bergen Arkitektskole
Veilederassistent for to mastergradstudenter i økologi ved UMB
Forsker III på prosjektet "Forebyggende og direkte tiltak for bekjempelse av Iberiaskogsnegl (Arion luscitanicus) i Norge"
Feltassistent, labassistent og underviser i botanikk på UiB
Kartlegging av foryngelse hos lind i Sør-Norge. Prosjekt ble støttet av genressursutvalget for skogstrær
Veilederassistent for 9 mastergradstudenter i økologi ved UiB

Sammendrag av kvalifikasjoner
Utdannelse fra Universitetene i Tromsø, Oslo og Bergen innen biologi og filosofi. Hovedfaget i biologi handler om primærsuksesjon i høyfjellsskog i Nepal, Himalaya, og oppgaven ble forsvart i september 2001. Frilansforsker på flere prosjekter, et i Nepal som dreide seg om gamle hvete- og byggsorter i forskjellige høydebelter. Et annet prosjekt dreide seg om regenerasjon hos småbladlind i Sør-Norge. Forsker på et prosjekt om Iberiaskogsnegl. Doktorgradsstudent hos Royal Botanic Gardens, Kew i London, som tar opp spirekrav, regenerasjon og etableringspotensialet til fem bartrær, både innførte og stedegne. Gode artskunnskaper innenfor karplanter. Gode kunnskaper innenfor tilgrensende fagområder; moser, lav, dyr, ferskvannsbiologi og strandsoner. Spesialfeltet er landskapsøkologi.

Vitenskapelige artikler i internasjonale tidskrifter
Bråthen, A. T., Flø, D., Hågvar, S., Hansen, O., Mong, C. E. and Aakra, K. (2012) Primary succession of surface active beetles and spiders in an alpine glacier foreland, central south Norway. Arctic, Antarctic and Alpine Research 44, 2-15.
Hatteland, B. A., Grutle, K., Mong, C. E., Skartveit, J., Symondson, W. O. C. & Solhøy, T. (2010) Predation by beetles (Carabidae, Staphylinidae) on eggs and juveniles of the Iberian slug Arion lusitanicus in the laboratory. Bulletin of Entomological Research 100 (5), 559-567.
Hågvar, S., Solhøy, T. & Mong, C. E. (2009) Primary Succession of Soil Mites (Acari) in a Norwegian Glacier Foreland, with Emphasis on Oribatid Species. Arctic, antarctic, and alpine research 41 (2), 219-227.
Mong, C. E. & Vetaas, O. R. (2006) Pinus wallichiana colonising a glacier foreland. Stochastic or random distribution? Antarctic, Arctic and Alpine Research 38 (4), 584-592.

Vitenskapelige artikler i nasjonale tidskrifter
Mong, C. E. (2003) Pinus wallichiana colonizing a glacier foreland in Annapurna, Central Nepal. Thesis candidatus scientarius. Botanisk Institutt, Universitetet i Bergen. 100 sider.
Mong, C. E. (2005) Foryngelse hos lind (Tilia cordata) i Sør-Norge. Aktuelt for skogforskningen 04, 1-12.
Mong, C. E. & Moe, B. (2005) Mildevatnets historie og økologi. Årringen 9, 4-20.